تبلیغات
«أللَّهُمَّ کُن لِوَلیِکَ ألحُجَّةِإبنِ الحَسَن صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَعَلی آبَائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَة وَ فِی کُلِّ السَاعَة وَلِیَّاً وَ حَافِظَاًً وقَائِداً وَ نَاصِراً و دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ أَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیهَا طَویلاً » زیست شناسی زیستا - سوالات امتحان نهایی زیست شناسی(2)و آزمایشگاه آموزشی - خبری
زیست شناسی زیستا
منوی كاربری

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    ایمیل  به مدیر وبلاگ !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید !

پیغام مدیر : ورود شما را به وبلاگ زیست شناسی زیستا خوش آمد عرض میکنم امیدوارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده شما قرار گیرد.

نظرسنجی
دوست دارید چه موضوعاتی به وب لاگ اضافه شود


صفحات وبلاگ
لینكدونی
لوگوی ما
چند خبر
لینكستان
        سوالات امتحان نهایی زیست شناسی(2)و آزمایشگاه زیست شناسی سوم دبیرستان (زیست ۲ وآز) ,

سوالات امتحان نهایی زیست شناسی(2)و آزمایشگاه

در تاریخ: خرداد ماه 85

 

1- نقش مایع مخاطئ رادردفاع غیراختصاصی بنویسید؟

2- سلولهائ Tكشنده،چگونه سلولهای سرطانئ راازبین می برند؟

 

3- درشكل زیر مراحل بروزآلرژی نشان داده شده است.درهریك ازمراحل شماره گذاریی شده،

     چه عملئ صورت می گیرد؟(شكل10-1 كتاب)

 

4- فعالیتهای عصبی جانوران،به طوركلی دردوجهت انجام می شود،آنهارابنویسید؟

5- درهنگام پتانسیل عمل،پس از آن كه كانال های دریچه دار پتاسیمی بازشدند

   ،چه عملی اتفاق می افتدو نتیجه آن چیست؟ 

 

6-الف) درانعكاس زرپی زیر زانو،چه پدیده ای سبب می شود تاماهیچه عقب ران،

   درحالت استراحت قرارگیرد؟

     ب ) نحوه عمل انکفالین ها درسرکوب دردرابنویسید؟

 

7-الف) نقش گیرنده های کششی،درماهیچه های اسکلتی را بنویسید؟

     ب  ) نقطه کورراتعریف کنید؟

     ج   ) استخوانهای گوش میانی چه عملی انجام می دهند؟

      د   ) چگونه مارهای زنگی،درتاریکی مطلق می توانندطعمه راشکارکنند؟

 

  8-الف ) بعدازاتصال گلوکاگون به گیرنده های ویژه درسطح سلولهای جگر،

    پیک دومین چگونه تشکیل می شود؟

     ج   ) هورمون غده پاراتیروئید،چه تاثیری برکلیه دارد؟

     د    ) نحوه عمل آلدوسترون،درافزایش خون را بنویسید؟

 

 9- پس ازآنکه گریفیت دریافت که کپسول باکتری،عامل مرگ موشها نیست،

    چه آزمایشی انجام دادونتیجه این آزمایش چه بود؟

 

10-الف) اگرترتیب بازهای یک رشته یDNAبه صورتTCGAAGCT  باشد،

    ترتیب بازهای رشته ی دیگر چیست؟

     ب) چراگفته می شود،رشته پلی نوکلئوتیدی دارای قطبیت است؟

     ج) آنزیم هلیکاز،درهمانندسازی DNA چه نقشی دارد؟

 

11- هریک ازاعمال زیر،مربوط به کدام  مرحله ازتقسیم میتوزاست؟

     الف) کوتاه شدن رشته های دوک          ب) بازشدن پیچیدگی کروموزوم ها

12-الف)ازنواع تغییردرساختارکروموزوم،جابه جایی راتوضیح دهید؟

     ب) سیتوکینزراتعریف کنید؟

 

13- جهش های ژنی،به دوطریق،چرخه ی سلولی رامختل کرده

  وباافزایش تقسیم سلولها منجربه ایجادسرطان می شونداین دو روش را بنویسید؟

 

14- شکل زیرسلول درحال تقسیم میوزرادرمرحله متافازiiنشان می دهد. (شکل صفحه138)

   الف   ) سلول اولیه ای که تقسیم میوزI را آغازکرده است چندکروموزوم داشته است؟

     ب   ) شکل این سلول را درمرحله ی آنافاز II رسم کنید؟

 

15-الف) انواع چرخه های زندگی دریوکاریوت  هارانام ببرید؟

        ب ) بکرزایی راتعریف کنید؟

16- درخانوادی ای که یکی ازوالدین گروه خونی A و دیگری گروه خونیBدارد،

  چهارنوع گروه خونی متفاوت درفرزندان دیده می شود،ژنوتیپ فرزندان را بنویسید؟

 

17-الف) قانون جورشدن مستقل ژن هاراتعریف کنید؟

       ب  ) علت بیماری فنیل کتونوریا را بنویسید؟ 

 

18-الف) بخشهای تشکیل دهنده ی اسپوروفیت خزه رانام ببرید؟

        ب ) چرابه سرخسها،نهانزادان آوندی می گویند؟

 

19-الف) درتولید مثل جنسی نهندانگان،هریک ازدو گامت نربا کدام سلول درکیسه ی

       رویا نی ترکیب می شود؟

        ب ) شکل زیرمربوط به دانه یک گیاه نهان دانه است

   نام اجزای شماره گذاری شده رابنویسید؟  (شکل صفحه204)

 

20-الف) گیاه دوساله را تعریف کنید؟

     ب) دونوع مریستم راکه باعث رشدپسین درگیاهان چوبی می شودنام ببرید؟

 

21- الف)اگرخاک اطراف ریشه های گیاه از آب اشباع گردد،ریشه هامی می میرندعلت چیست؟

        ب  ) آبسیزیک اسید،چگونه تعادل آب رادرگیاهان خشکی،تنظیم می کند؟

        ج   ) درکشت بافت،ازسیتوکینین،به چه منظوری استفاده می شود؟

 

22- چرادرتخمک پرندگان،میزان اندوخته بسیارزیاد است؟

23- درهریک ازموادزیردردستگاه تولید مثلی مردچه نقشی دارد؟

           الف) هورمونLH                    ب) ترشحات غده های پیازی- میزراهی

 

24-الف) جسم زردچیست وچه نقشی دارد؟

    ب ) غشاهای حفاظت کننده ی جنین رانام ببرید؟

نوشته شده توسط عباس طالبی ساعت 10:04 ق.ظ در روز : چهارشنبه 21 فروردین 1387

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()


مطالب پیشین